اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ۰۳/۲۰/۹۲

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای اتشان

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای اتشان می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای اتشان به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  شعبانعلی  آهنگران مشهور به علی دایی مهر فرزند محمد  کد نامزد ۱۲۱۵

۲ – آقای  غلامحسین  آهنگران  فرزند محمد اسمعیل کد نامزد ۱۲۱۶

۳ – آقای  علی اصغر  اسناوندی  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۴۶

۴ – آقای  فیض اله  اسناوندی مشهور به حاج فیض اله فرزند قدذت اله کد نامزد ۱۲۴۷

۵ – آقای  محمدابراهیم  اسناوندی  فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۲۴۸

۶ – آقای  عین اله  امیرآتشانی  فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۵۸

۷ – آقای  علی  ناصری مشهور به آقا علی  فرزند محمد حسن  کد نامزد ۱۷۱۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای امیریه

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای امیریه می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای امیریه به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حسین  اقراری  فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۲۵۴

۲ – خانم  رعنا  اقراری  فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۵۶

۳ – آقای  عباس  اقراری  فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۵۷

۴ – آقای  امراله  علی اکبرخانی مشهور به شهروز فرزند محمد قلی کد نامزد ۱۵۷۱

۵ – آقای  محمدعلی  فدائی  فرزند یارمحمد کد نامزد ۱۵۷۴

۶ – آقای  علی اصغر  محمودی  فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۵

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای امین اباد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای امین اباد می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای امین اباد به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  رمضانعلی  حسینی  فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۹۷

۲ – آقای  کاظم  خانی  فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۲۸

۳ – آقای  مهدی  خانی  فرزند عباس علی کد نامزد ۱۴۵۱

۴ – خانم  مرضیه  رضائی صفدرآباد  فرزند نیاز محمد  کد نامزد ۱۴۸۲

۵ – آقای  مجتبی  شاه نوری  فرزند نعمت کد نامزد ۱۵۴۵

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای انزها

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای انزها می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای انزها به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم  فاطمه  پازکی  فرزند عزیزمحمد کد نامزد ۱۲۷۸

۲ – آقای  مجید  پازکی  فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۹

۳ – آقای  بشیر  فیروزی  فرزند عزیز اله کد نامزد ۱۵۸۱

۴ – آقای  ابراهیم  کرمانی  فرزند محسن کد نامزد ۱۶۱۵

۵ – آقای  سیدعلی اصغر  موسوی انزهائی  فرزند سید محمد کد نامزد ۱۶۹۲

۶ – آقای  احمد  یحیی  فرزند قربان علی کد نامزد ۱۷۴۷

۷ – آقای  رسول  یحیی  فرزند اله قلی  کد نامزد ۱۷۴۸

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای بادرود

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای بادرود می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای بادرود به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  سعید  پالیه ور  فرزند علی  کد نامزد ۱۲۸۴

۲ – آقای  خسرو  درویش متولی  فرزند رضا کد نامزد ۱۴۷۱

۳ – آقای  شهباز  درویش متولی  فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۴۷۲

۴ – آقای  عاصف  کیخسروی  فرزند یزدان کد نامزد ۱۶۵۴

۵ – آقای  حکمت  کیه بادرودی  فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۵۷

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای پیرده

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای پیرده  می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای پیرده  به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حمید  پرچ  فرزند عباس کد نامزد ۱۲۸۵

۲ – آقای  خیراله  پرچی  فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۲۸۶

۳ – آقای  رشید  رشیدی فر  فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۷۸

۴ – آقای  حسین  سنگسری نژاد  فرزند فریدون کد نامزد ۱۵۱۲

۵ – آقای  قاسم  کیانی  فرزند علی مراد کد نامزد ۱۶۵۲

۶ – آقای  حسن  مقیمی فر  فرزند حجت اله کد نامزد ۱۶۸۷

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای جلیزجند

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای جلیزجند می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای جلیزجند به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  احمد  سراج  فرزند غلامرضا  کد نامزد ۱۴۸۶

۲ – آقای  احمد  سراج مشهور به بخشی فرزند حمزه کد نامزد ۱۴۸۷

۳ – آقای  علیرضا  سراج مشهور به رضا فرزند رحمان کد نامزد ۱۴۹۱

۴ – آقای  محمدرضا  سراج  فرزند علی  کد نامزد ۱۴۹۴

۵ – آقای  علی اصغر  صفرپور  فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۵۴۹

۶ – آقای  یعقوبعلی  یوسفیان  فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۴۹

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای حصاربن

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای حصاربن می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای حصاربن به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  نعمت اله  آروئی  فرزند کرم کد نامزد ۱۲۱۴

۲ – آقای  امید  خدام  فرزند حبیب کد نامزد ۱۴۵۲

۳ – آقای  ذبیح اله  خدام  فرزند علیمراد کد نامزد ۱۴۵۶

۴ – آقای  حسن  شاه حسینی مشهور به اسمعیل فرزند هادی کد نامزد ۱۵۲۸

۵ – آقای  علی  شاه حسینی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۵۲۹

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای خمده

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای خمده می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای خمده به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  مجتبی  خمی  فرزند مختار کد نامزد ۱۴۶۵

۲ – آقای  جمشید  خمیده  فرزند اسحاق کد نامزد ۱۴۶۷

۳ – آقای  بهروز  فروزنده  فرزند علی اصغر  کد نامزد ۱۵۷۶

۴ – آقای  فرشاد  فیروزنیا  فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۵۷۸

۵ – آقای  پرویز  محجوب  فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۷۴

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای درده

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای درده می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای درده به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  عبداله  تاج الدین  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۷

۲ – آقای  خلیل  کارور  فرزند محمدغدیر کد نامزد ۱۵۹۲

۳ – آقای  علی اصغر  لاسجردی  فرزند گل اقا کد نامزد ۱۶۵۸

۴ – خانم  فریده  ملک دار مشهور به حاجی پری فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۶۸۹

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دمی اقا

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای دمی اقا می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای دمی اقا به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  بیژن  بوربوری  فرزند محمدرفیع کد نامزد ۱۲۷۵

۲ – آقای  محمد  بوربوری  فرزند محمد محسن  کد نامزد ۱۲۷۶

۳ – آقای  راشد  ولی خانی  فرزند حسین  کد نامزد ۱۷۴۵

۴ – آقای  قائم  ولی خانی  فرزند نظرعلی کد نامزد ۱۷۴۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دهگردان

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای دهگردان می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای دهگردان به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  اکبر  اویسی مشهور به زروانی فرزند علی جان کد نامزد ۱۲۵۹

۲ – آقای  حسینعلی  سراج دهگردان  فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۹۶

۳ – آقای  ابراهیم  سنگیان  فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۱۴

۴ – آقای  قاسم  سنگینان  فرزند باباجان کد نامزد ۱۵۱۸

۵ – آقای  مجتبی  سنگینان مشهور به محمد فرزند علی  کد نامزد ۱۵۱۹

۶ – آقای  داود  فیلم  فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۵۸۴

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دهین

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای دهین می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای دهین به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  یعقوب علی  دهینی  فرزند آقاجان کد نامزد ۱۴۷۵

۲ – آقای  ناصر  کیانفر  فرزند وجیهه اله کد نامزد ۱۶۵۱

۳ – آقای  عبداله  مرادی دهینی  فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۶

۴ – آقای  منوچهر  نیک پناه مشهور به منوچهر دهینی فرزند علی  کد نامزد ۱۷۲۱

۵ – آقای  رحیم  وطن دوست  فرزند جعفر کد نامزد ۱۷۲۵

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای روستای جلیل آباد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای روستای جلیل آباد  می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای روستای جلیل آباد  به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  غضنفر  اسکندری نژاد  فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۴۲

۲ – آقای  فریدون  اسکندری نژاد  فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۴۵

۳ – آقای  علیجان  بوجاور  فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۲۷۴

۴ – آقای  کیکاوس  سراج  فرزند علی کد نامزد ۱۴۹۲

۵ – آقای  غلامعلی  صادقی  فرزند تیمور کد نامزد ۱۵۴۸

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سرانزا

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای سرانزا می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سرانزا به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  عیسی  رضائی  فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۴۷۹

۲ – آقای  علی محمد  محمدخانی  فرزند گدا علی کد نامزد ۱۶۷۹

۳ – خانم  رحیمه  میرزائی  فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۷۱۲

۴ – آقای  علی  میرزائی مشهور به سلطان علی فرزند رجب علی کد نامزد ۱۷۱۵

۵ – آقای  قاسم  نیک فر  فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۲۴

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای سیمین دشت

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای سیمین دشت می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای سیمین دشت به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم  مریم  ابولی  فرزند بیات علی کد نامزد ۱۲۱۷

۲ – خانم  مهری  خلیلی  فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۵۹

۳ – آقای  نصراله  شمس کیلانی  فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۵۴۶

۴ – آقای  علی  منصوری  فرزند منصور کد نامزد ۱۶۹۱

۵ – آقای  اباذر  ولی خانی  فرزند نورعلی کد نامزد ۱۷۴۱

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای شهراباد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای شهراباد می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای شهراباد به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  یارمحمد  ایلکا مشهور به شاهرخ فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۶۱

۲ – آقای  حسینعلی  بنار  فرزند پنجعلی کد نامزد ۱۲۶۹

۳ – آقای  رمضان  بنار  فرزند عنایت کد نامزد ۱۲۷۱

۴ – آقای  عباس  بنار  فرزند نادعلی  کد نامزد ۱۲۷۲

۵ – آقای  محمدحسین  رحیمی  فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۴۷۶

۶ – آقای  مسیب  قدس  فرزند گلبرار کد نامزد ۱۵۸۵

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای طارس

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای طارس می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای طارس به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  علی  احمدپور  فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۱۹

۲ – آقای  یعقوب  احمدی طارسی  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴۱

۳ – آقای  ابراهیم  بادله  فرزند بابا گل کد نامزد ۱۲۶۵

۴ – آقای  سیدمحمد  حسنیان  فرزند سید حسین کد نامزد ۱۲۹۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای طرود

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای طرود می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای طرود به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  قدیر  باهوطرودی  فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۲۶۸

۲ – آقای  موسی  پازکی طرودی  فرزند درویش کد نامزد ۱۲۸۱

۳ – آقای  اصغر  چهارپاشلو  فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۲

۴ – آقای  یزدان  چهارپاشلو  فرزند عباس  کد نامزد ۱۲۹۴

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کبوتردره

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای کبوتردره می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کبوتردره به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  احمد  حیدری نژاد  فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲۷

۲ – آقای  کریم  شاه حسینی  فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۵۴۱

۳ – آقای  حسنعلی  کریمی  فرزند عرب علی کد نامزد ۱۶۱۷

۴ – آقای  بهرام  کنشلو  فرزند اسکندر کد نامزد ۱۶۴۸

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کتالان

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای کتالان می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کتالان به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  بهمن  سیر  فرزند کرم کد نامزد ۱۵۲۱

۲ – آقای  زلفعلی  سیر  فرزند صفر کد نامزد ۱۵۲۴

۳ – آقای  قربانعلی  سیر مشهور به علی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۵۲۵

۴ – آقای  مهران  سیر  فرزند مهرعلی کد نامزد ۱۵۲۶

۵ – آقای  حسین  کتال  فرزند محمد  کد نامزد ۱۵۹۶

۶ – آقای  خشایار  کتال  فرزند رمضان کد نامزد ۱۵۹۷

۷ – آقای  فرامرز  کتال  فرزند علی بابا کد نامزد ۱۶۱۲

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کدوده

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای کدوده می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کدوده به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم  منیره  پازوکی  فرزند عزیز اله کد نامزد ۱۲۸۲

۲ – آقای  عزیزمحمد  حاجیان مطلق  فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۹۵

۳ – آقای  محمدرضا  ولیان  فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۷۲۸

۴ – آقای  مصیب  ولیان  فرزند گدا علی کد نامزد ۱۷۲۹

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کرگوانه

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای کرگوانه می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کرگوانه به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  اقبال  عبدالرحیمی  فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۵۶۲

۲ – آقای  ربیع اله  مومن آبادی  فرزند اقا برار کد نامزد ۱۶۹۴

۳ – آقای  محمد  مومن آبادی  فرزند گل محمد کد نامزد ۱۶۹۵

۴ – آقای  ناصر  مومن آبادی  فرزند صفر کد نامزد ۱۶۹۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای کمند

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای کمند می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای کمند به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حبیب اله  فخراور  فرزند شفیع اله کد نامزد ۱۵۷۲

۲ – آقای  جواد  کمندی  فرزند جمشید کد نامزد ۱۶۲۹

۳ – آقای  حشمت اله  کمندی  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۱

۴ – آقای  سلمان  کمندی  فرزند گل هاشم کد نامزد ۱۶۴۲

۵ – آقای  غلامعلی  کمندی  فرزند شیراقا کد نامزد ۱۶۴۵

۶ – آقای  نجف علی  کمندی  فرزند علی بابا کد نامزد ۱۶۴۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای گاوده

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای گاوده می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای گاوده به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  علی  کاسبان  فرزند یحیی کد نامزد ۱۵۹۴

۲ – آقای  مصطفی  کاسبان  فرزند شیر اقا کد نامزد ۱۵۹۵

۳ – آقای  رضا  کثیر  فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۶۱۴

۴ – آقای  حبیب الله  کشمیر  فرزند مظفر کد نامزد ۱۶۲۱

۵ – آقای  حسین  کشمیر  فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۲۴

۶ – آقای  محمد  کشمیر  فرزند نادعلی  کد نامزد ۱۶۲۵

۷ – آقای  نبی اله  کشمیر  فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای گچه

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای گچه می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای گچه به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  بابک  شاه حسینی  فرزند قدمعلی کد نامزد ۱۵۲۷

۲ – آقای  محمود  شاه حسینی  فرزند میرزا علی کد نامزد ۱۵۴۲

۳ – آقای  اردشیر  کنشلو  فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۷

۴ – آقای  علی  کنشلو  فرزند کمال کد نامزد ۱۶۴۹

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای گورسفید

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای گورسفید می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای گورسفید به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حسین  زیاری  فرزند حجت اله  کد نامزد ۱۴۸۴

۲ – آقای  تقی  نوروزی افتری  فرزند نوروز علی کد نامزد ۱۷۱۸

۳ – آقای  فیروز  نوروزی افتری  فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۷۱۹

۴ – آقای  نقی  ولی  فرزند حسین کد نامزد ۱۷۲۷

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای لاسم چشمه

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای لاسم چشمه می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای لاسم چشمه به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  بهروز  بابازاده  فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۶۲

۲ – آقای  حمیدرضا  بابازاده  فرزند ناصر کد نامزد ۱۲۶۴

۳ – آقای  عبداله  دماوندی  فرزند اقابرار کد نامزد ۱۴۷۴

۴ – آقای  جعفر  سلیمی فر  فرزند محمد  کد نامزد ۱۴۹۸

۵ – آقای  ابراهیم  لاسمی  فرزند نعمت کد نامزد ۱۶۵۹

۶ – آقای  علی  لاسمی  فرزند عباس  کد نامزد ۱۶۷۱

۷ – آقای  مرتضی  لاسمی  فرزند اقاجان کد نامزد ۱۶۷۲

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای محموداباد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای محموداباد می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای محموداباد به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  مجید  کریمی  فرزند موسی کد نامزد ۱۶۱۹

۲ – آقای  جعفر  محمدحسینی مشهور به فرزین فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۷۶

۳ – آقای  محمودرضا  محمدحسینی مشهور به محمود فرزند علی کد نامزد ۱۶۷۸

۴ – آقای  جعفر  ولیخانی  فرزند هژبر کد نامزد ۱۷۴۲

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای مزداران

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای مزداران می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای مزداران به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  سبحان اله  افشارنادری  فرزند علی جان کد نامزد ۱۲۵۱

۲ – آقای  علی  افشارنادری مشهور به ایمان  فرزند بهزاد کد نامزد ۱۲۵۲

۳ – آقای  حسین  خدام  فرزند یوسفعلی  کد نامزد ۱۴۵۴

۴ – آقای  محمدرضا  خدام مشهور به حاجی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵۷

۵ – آقای  محمدیوسف  خدام  فرزند بابا کد نامزد ۱۴۵۸

۶ – آقای  براتعلی  فیروزی مشهور به حاجی برات فرزند نبات علی کد نامزد ۱۵۷۹

۷ – آقای  علیمحمد  فیروزی  فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۸۲

۸ – آقای  محمد  ولایتی  فرزند عبداله کد نامزد ۱۷۲۶

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای مهاباد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای مهاباد می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای مهاباد به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  حمیدرضا  جعفری  فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۸۹

۲ – آقای  مسعود  جعفری  فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۲۹۱

۳ – آقای  سیداحمد  حسینی  فرزند سید مصیب  کد نامزد ۱۲۹۸

۴ – آقای  سیدباقر  حسینی  فرزند سیدعبداله کد نامزد ۱۴۱۲

۵ – آقای  سیدرضا  حسینی  فرزند سید محمد کد نامزد ۱۴۱۵

۶ – آقای  میرهاشم  حسینی  فرزند میرمحمد کاظم کد نامزد ۱۴۱۹

۷ – آقای  شعبانعلی  سراج  فرزند گلبرار کد نامزد ۱۴۸۹

۸ – آقای  نعمت اله  سراج  فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۵

۹ – خانم  فاطمه  سلیمانی  فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۴۹۷

۱۰ – آقای  علی  صمدیان  فرزند علی اکبر  کد نامزد ۱۵۶۱

۱۱ – آقای  بابک  محمدی  فرزند خیر اله کد نامزد ۱۶۸۱

۱۲ – آقای  طورج  محمدی  فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶۸۲

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای مهن

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای مهن می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای مهن به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  محمدرضا  رضائی  فرزند بخشعلی کد نامزد ۱۴۸۱

۲ – خانم  طاهره  قدمی  فرزند محمد اقا کد نامزد ۱۵۸۶

۳ – آقای  قاسم  قدمی  فرزند قدمعلی کد نامزد ۱۵۸۷

۴ – آقای  محمدرضا  قدمی  فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۵۸۹

۵ – آقای  منصور  قدمی مشهور به رسول فرزند قدمعلی کد نامزد ۱۵۹۱

۶ – آقای  ناصر  مهنی  فرزند علی کد نامزد ۱۶۹۸

۷ – آقای  رضاعلی  میرزائی  فرزند غلام  کد نامزد ۱۷۱۴

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ناماور

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای ناماور می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای ناماور به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  چراغعلی  درویش متولی  فرزند کاظم کد نامزد ۱۴۶۹

۲ – آقای  ایرج  عرب  فرزند خان علی  کد نامزد ۱۵۶۴

۳ – آقای  سلمان  عرب  فرزند صفدر کد نامزد ۱۵۶۵

۴ – آقای  منصور  عرب  فرزند خانعلی کد نامزد ۱۵۶۸

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای هرانده

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای هرانده می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی روستا در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای هرانده به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای  احمد  باطبی مشهور به عرب  فرزند گداعلی کد نامزد ۱۲۶۷

۲ – آقای  سیدمرتضی  حسینی  فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۴۱۷

۳ – آقای  سیدامراله  حسینی هرانده مشهور به حاج ملا فرزند سیداسلام کد نامزد ۱۴۲۱

۴ – آقای  سیدقباد  حسینی هرانده  فرزند سید داوود کد نامزد ۱۴۲۴

۵ – آقای  سیدشهرام  حسینی هراندهی  فرزند سیدعطاءاله کد نامزد ۱۴۲۵

۶ – آقای  سیدنجات اله  حسینی هراندهی  فرزند سید جواد  کد نامزد ۱۴۲۶

۷ – آقای  علی اصغر  خمیدهء  فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۴۶۸

۸ – آقای  علی  محمودی  فرزند بابا کد نامزد ۱۶۸۴

شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه


هفت × 3 =

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه


چهار + 6 =